Tag: Mu

可能具免疫逃脱特性 欧盟药管局:Mu 变异株恐引忧

可能具免疫逃脱特性 欧盟药管局:Mu 变异株恐引忧

| September 10, 2021 | 0 Comments

😢 一波未停一波又起

Continue Reading

Mu 变异病毒株39国现踪 美国2065例最多

Mu 变异病毒株39国现踪 美国2065例最多

| September 2, 2021 | 0 Comments

Mu 变异病毒株是具有对疫苗具抗药性风险😱

Continue Reading

WHO 监控新变种病毒株 Mu 恐有免疫逃脱特性

WHO 监控新变种病毒株 Mu 恐有免疫逃脱特性

| September 1, 2021 | 0 Comments

各界普遍担心新变种病毒出现😥

Continue Reading